Kodeks etyczny

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI  EGZAMINACYJNEJ 
W WARSZAWIEPREAMBUŁA


Kodeks Etyki Pracowników OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 
w WARSZAWIE stanowi zbiór zasad i wartości, którymi powinni kierować się Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy, a także poza nim.
W swoich działaniach Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie dąży 
do zapewnienia sprawnej organizacji i właściwego przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. Osiąganiu celów służą działania w sferze merytorycznej, w tym: doskonalenie procedur przygotowywania arkuszy egzaminacyjnych, szkolenie 
i doskonalenie egzaminatorów, zapewnienie obiektywizmu oceniania oraz stałe podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Służy im również doskonalenie rozwiązań organizacyjnych oraz efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich 
i rzeczowych. Pragniemy być instytucją wiarygodną, aby w pełni usatysfakcjonować odbiorców naszych usług.
Celem Kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Komisji, zwiększenie zaufania interesantów oraz wspieranie pracowników w realizacji etycznego postępowania.


ZASADY OGÓLNE

Art. 1


1.    Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o

a)    Komisji – należy przez to rozumieć Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
w Warszawie;
b)    Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie;
c)    Pracownikach – należy przez to rozumieć Pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

2.    Pracownicy mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną, a celem nadrzędnym jest dobro zdających egzaminy zewnętrzne.

3.    Kodeks wspiera działania Pracowników oparte na zasadach: praworządności, bezinteresowności, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności, jawności, dbałości o dobre imię Komisji i Pracowników, godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesentami, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami.


ZASADY DOTYCZĄCE RELACJI W PRACY

Art. 2

Jako Pracownicy Komisji:


1.    traktujemy siebie sprawiedliwie i szanujemy się bez względu na płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, sprawność fizyczną, zajmowane stanowisko czy staż pracy;

2.    przestrzegamy zasad: wolności wyznania i swobody wyrażania poglądów;

3.    eliminujemy wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu, molestowania czy naruszania nietykalności cielesnej;

4.    zapewniamy równe szanse do działania, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego;

5.    wykorzystujemy swoją wiedzę w celu budowania zespołu i kreowania pozytywnego wizerunku Komisji;

6.    służymy pomocą, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.


WYKONYWANIE ZADAŃ

Art. 3


Pracownicy realizując swoje obowiązki:

1.    dążą do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów swojej pracy;

2.    współpracują ze sobą w najlepszym interesie Komisji, unikają konfliktów;

3.    nie uchylają się od przyjęcia odpowiedzialności za realizowane zadania;

4.    są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku czynności służbowych (w trakcie pracy jak i po ustaniu stosunku pracy);

5.    chronią własność i inne prawa majątkowe Komisji;

6.    w kontaktach z interesentami zachowują się uprzejmie i rzeczowo, udzielają odpowiedzi ustnych i pisemnych wyczerpująco i dokładnie;

7.    dążą do podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.


KONFLIKT INTERESÓW

Art. 4


Pracownik w swojej pracy unika wszelkich sytuacji prowadzących do konfliktu interesów, w tym:

1.    dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji;

2.    unika sytuacji, które mogą budzić podejrzenia o związek pomiędzy interesem publicznym a prywatnym;

3.    wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu;

4.    nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym;

5.    nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych.


ZAKOŃCZENIE

Art. 5


Pracownicy są zobowiązani przestrzegać postanowień Kodeksu i kierować się jego zasadami.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl