Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się z zachowaniem i przestrzeganiem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024, poz. 572) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002, nr 5, poz. 46).

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w godz. 10.00-16.00

Stanowisko Dzień tygodnia
Kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego wtorek
Kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych środa
Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego piątek
Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego środa
Kierownik Pracowni do spraw Analiz Wyników Egzaminacyjnych wtorek

 

oraz po telefonicznym umówieniu wizyty:

  • Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie we wtorek od godz. 15.00 do godz. 17.00.
  • wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w czwartek od godz. 15.00 do godz. 17.00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, w terminie:

  • do 14 dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm RP, senator lub radny,
  • do 1 miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające.

W razie niemożności załatwienia wniosku we wskazanym terminie, informuje się wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi/wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.

O sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę.


Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w 2013 roku w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w WarszawieAnaliza skarg i wniosków rozpatrzonych w 2012 roku w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w WarszawieAnaliza skarg i wniosków rozpatrzonych w 2011 roku w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w WarszawieAnaliza skarg i wniosków rozpatrzonych w 2010 roku w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w WarszawieAnaliza skarg i wniosków rozpatrzonych w 2009 roku w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w WarszawieAnaliza skarg i wniosków rozpatrzonych w 2008 roku w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w WarszawieAnaliza skarg i wniosków rozpatrzonych w OKE za 2007 r.

 

 

© Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl