Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się z zachowaniem i przestrzeganiem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46).

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

  •   dyrektor Komisji w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do 17.00.
  •   wicedyrektor oraz kierownicy komórek organizacyjnych raz w tygodniu w godzinach 10.00.-16.00.Stanowisko Dzień tygodnia Nr pokoju
Wicedyrektor wtorek 325
Kierownik Wydziału Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur poniedziałek 313
Kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych środa 326b
Kierownik Wydziału Badań i Analiz czwartek 333
Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego piątek 323


Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, w terminie:

  • do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na sejm RP, senator lub radny,
  • do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
  • do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowany.

Osoba wnosząca skargę/wniosek w sprawie nie cierpiącej zwłoki, której załatwienie nie wymaga zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, może być zawiadomiona o sposobie załatwienia skargi/wniosku również drogą telefoniczną, faxem lub pocztą elektroniczną.


Analiza skarg i wniosków rozpatrzonych w 2013 roku w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w WarszawieAnaliza skarg i wniosków rozpatrzonych w 2012 roku w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w WarszawieAnaliza skarg i wniosków rozpatrzonych w 2011 roku w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w WarszawieAnaliza skarg i wniosków rozpatrzonych w 2010 roku w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w WarszawieAnaliza skarg i wniosków rozpatrzonych w 2009 roku w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w WarszawieAnaliza skarg i wniosków rozpatrzonych w 2008 roku w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w WarszawieAnaliza skarg i wniosków rozpatrzonych w OKE za 2007 r.

 

 

© Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl