Statut

Załącznik do zarządzenia nr 741

Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 5 września 2019 r.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 7

 

STATUT

OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W WARSZAWIE

§ 1. 1. Siedzibą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, zwanej dalej „Komisją”, jest miasto
          Warszawa. 2. Zasięg terytorialny działania Komisji obejmuje województwo mazowieckie.

§ 2. Do zadań Komisji należy:

  1. organizowanie i przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, zwanych dalej „egzaminami”;
  2. przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;
  3. przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem;
  4. przygotowywanie propozycji zadań do informatorów w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;
  5. przetwarzanie i _ analizowanie wyników egzaminów oraz opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów;
  6. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów;
  7. udzielanie szkołom, placówkom lub centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy — Prawo oświatowe, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy — Prawo oświatowe, upoważnień do przeprowadzania części praktycznej lub części pisemnej egzaminu zawodowego oraz upoważnień do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego;
  8. opracowywanie i przekazywanie:
  • dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego,
  • kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych;

       9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w sprawie warunków i sposobu
           przeprowadzania egzaminów;

     10) przygotowywanie, we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, materiałów
           szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;

     11) planowanie i organizacja szkoleń oraz szkolenie kandydatów na egzaminatorów i
           egzaminatorów;

     12) prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym właściwością
           Komisji;

     13) przekazywanie dyrektorom szkół, placówek lub centrów, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy
           — Prawo oświatowe, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe,
           o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy — Prawo oświatowe, informacji o egzaminatorach
           wyznaczonych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego, zgodnie z art. 9e
           ust. 2 pkt 8a ustawy o systemie oświaty;

     14) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych związanych z przeprowadzaniem
           egzaminów;

     15) wykonywanie zadań wynikających z przepisów w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
           i innych druków szkolnych, w tym drukowanie zaświadczeń, świadectw oraz dyplomów;

     16) organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych, w przypadku powierzenia
           dyrektorowi Komisji organizacji druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych przez
           dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;

      17) współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny Komisji oraz
            dyrektorami szkół i organami prowadzącymi te szkoły w sprawach związanych z
            przeprowadzaniem egzaminów;

      18) współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz pozostałymi okręgowymi komisjami
            egzaminacyjnymi;

      19) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
            lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

      20) zabezpieczanie dokumentacji chronionej przed nieuprawnionym ujawnieniem;

      21) prowadzenie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Komisji.

§ 3. 1. W skład Komisji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

        1) Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego;

        2) Wydział Egzaminów Zawodowych;

        3) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;

        4) Wydział Finansowo-Księgowy;

        5) Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych.

        2. Dyrektor Komisji może tworzyć i znosić samodzielne stanowiska pracy, a także zespoły
            i pracownie.

        3. Dyrektor Komisji może tworzyć i znosić zespoły zadaniowe na czas nieokreślony albo na czas
            wykonania określonego zadania.

§ 4. I. Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Komisji, o których mowa w
          § 3 ust. 1 i 2, określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Komisji.

         2. Regulamin organizacyjny wymaga zatwierdzenia przez dyrektora Centralnej Komisji
             Egzaminacyjnej.

§5. 1. Komisją kieruje dyrektor.

         2.  Do zadań dyrektora należy w szczególności:

      1) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;

      2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Komisji;

      3) zatwierdzanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów
          przed przekazaniem materiałów egzaminacyjnych do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

         3.  W Komisji może być utworzone jedno stanowisko wicedyrektora.

         4.  Zakres zadań wicedyrektora określa regulamin organizacyjny Komisji.

         5.  W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku

              nieobecności wicedyrektora — inny pracownik Komisji wyznaczony przez dyrektora.

 § 6. 1. Wydziałami, zespołami i pracowniami kierują ich kierownicy, z zastrzeżeniem $ 7 ust. 2

        2. W wydziale, zespole i pracowni, w których skład wchodzi co najmniej 10 pracowników, może
           być utworzone stanowisko zastępcy kierownika.

§ 7. 1. W Komisji tworzy się stanowisko głównego księgowego na zasadach określonych w odrębnych
           przepisach.

        2. Główny księgowy kieruje Wydziałem Finansowo-Księgowym.

§ 8. 1. W Komisji zatrudnia się pracowników na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje
           pedagogiczne, oraz na stanowiskach administracyjno-obsługowych.

        2. Na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, może być zatrudniona
            osoba, która posiada stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego.

        3. Kwalifikacje pedagogiczne są wymagane na stanowiskach:

            1) kierownika wydziału (zespołu, pracowni);

            2) zastępcy kierownika wydziału (zespołu, pracowni);

            3) starszego eksperta; 

            4) eksperta;

            5) starszego egzaminatora;

            6) egzaminatora.

        4. Postanowień ust. 3 nie stosuje się do stanowisk w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
            i Wydziale Finansowo-Księgowym.

        5. Dyrektor Komisji może odstąpić od wymogu posiadania kwalifikacji pedagogicznych w
            przypadku osób ubiegających się o stanowiska, o których mowa w:

            1) ust. 3 pkt. I i 2, w Wydziale Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego i Wydziale
                Egzaminów Zawodowych;

            2) ust. 3 pkt. 1-4, w Pracowni ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych.

§ 9. Komisja może używać skrótu „OKE w Warszawie”.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl