Ewidencje, rejestry, archiwa

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie prowadzi następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

EWIDENCJE

A.    Ewidencja egzaminatorów systemu egzaminów zewnętrznych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.
B.    Ewidencja uczniów i absolwentów szkół z terenu województwa mazowieckiego przystępujących do egzaminów zewnętrznych.
C.    Ewidencja kandydatów na autorów i autorów zadań egzaminacyjnych.
D.    Ewidencja ośrodków egzaminacyjnych (szkół, placówek oświatowych, pracodawców), które uzyskały uprawnienie do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

W myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) - zbiory danych osobowych ewidencji A-C zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
Zgromadzone dane osobowe w ewidencji A i B nie są udostępniane. Dane osobowe z ewidencji C nie są upubliczniane i zostaną przekazane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.  Dane z ewidencji D wykorzystywane są wyłącznie dla potrzeb OKE w Warszawie, zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych.

REJESTRY


 • Rejestr wydanych zaświadczeń, świadectw, aneksów i dyplomów oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego w trybie egzaminów eksternistycznych.
 •  Rejestr wydanych duplikatów zaświadczeń, świadectw, aneksów i dyplomów oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego w trybie egzaminów eksternistycznych.
 • Rejestr kandydatów na egzaminatorów systemu egzaminów zewnętrznych.
 •  Rejestr szkoleń egzaminatorów systemu egzaminów zewnętrznych.
 • Rejestr wyników uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminów zewnętrznych.
 •  Rejestr zwolnień uczniów ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 • Rejestr wglądów do prac egzaminacyjnych (w przypadku osób niepełnoletnich gromadzone są dane osobowe rodziców lub prawnych opiekunów, które nie są udostępniane).
 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Rejestr zarządzeń i decyzji Dyrektora OKE w Warszawie.
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora OKE w Warszawie.
 • Rejestr przetargów.


ARCHIWA

 • Dokumentacja egzaminacyjna  - przechowywana przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który został zatwierdzony przez Archiwum Państwowe.
 • Wybrane arkusze egzaminacyjne do celów badawczych.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl