Konkurs dla kandydatów na autorów/recenzentów materiałów egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłasza konkurs dla kandydatów na autorów/recenzentów materiałów egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w zakresie następujących kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach szkolnictwa branżowego (zgodnie z podstawą programową z 2019 r.):

Lp. Branża Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu  Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację 
1 elektroenergetyczna ELE.08 Montaż urządzeń dźwigowych  311940  Technik urządzeń dźwigowych
2 elektroenergetyczna ELE.09 Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych  311940  Technik urządzeń dźwigowych
3 przemysłu mody MOD.02 Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych  753702  Kaletnik
4 przemysłu mody MOD.12 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych  311926  Technik technologii wyrobów skórzanych
5 przemysłu mody MOD.15 Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku  311946  Technik stylista
6 mechaniki precyzyjnej MEP.04 Naprawa zegarów i zegarków  731106  Zegarmistrz
7 transportu drogowego TDR.01 Eksploatacja środków transportu drogowego  832201  Kierowca mechanik
8 transportu drogowego TDR.02 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego  311927  Technik transportu drogowego

 

Do udziału w konkursie zapraszamy specjalistów w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację/ kwalifikacje, w szczególności z doświadczeniem recenzowania i / lub tworzenia arkuszy egzaminacyjnych: przedstawicieli pracodawców, nauczycieli kształcących w zawodzie/ instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli akademickich.

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia – załącznik 1A – (w przypadku chęci pracy w zespołach do kilku kwalifikacji - osobno dla każdej kwalifikacji) oraz wypełnienie odpowiedniego formularza Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych dla autora lub recenzenta w zależności czy osoba przystępująca do konkursu jest nauczycielem (Załącznik N), pracownikiem szkoły wyższej (Załącznik PSW), przedstawicielem pracodawcy (Załącznik PP).

Podpisane zgłoszenie/zgłoszenia, oświadczenie/oświadczenia oraz zasady przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną na adres: 00-488 Warszawa, Plac Europejski 3 lub zeskanowanie podpisanych ww. dokumentów i przesłanie skanu/skanów na adres info@oke.waw.pl (w temacie maila należy wpisać Konkurs autor/recenzent). Hasło zabezpieczające przesyłany plik z danymi prosimy przekazać telefonicznie: 22 457 03 28.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2023 r.

Osoby, które spełnią wszystkie wymagania konieczne oraz co najmniej dwa wymagania dodatkowe zostaną wpisane do rejestru kandydatów na autorów/recenzentów materiałów egzaminacyjnych prowadzonego przez OKE w Warszawie.

Osoby z rejestru będą zapraszane do współpracy w zespołach autorskich i/lub Zespołach Krajowych prowadzonych przez OKE w Warszawie stosownie do zapotrzebowania na materiały egzaminacyjne.

Kandydaci wyłonieni w drodze konkursu mogą zostać poproszeni o przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie wskazanych w zgłoszeniu wymagań.

Informacja o wyniku konkursu zostanie przekazana zainteresowanym drogą elektroniczną do 10 marca 2023 r.

Załączniki:

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl