Klauzula informacyjna – ogólna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, jako administrator danych osobowych przekazuję informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przy Placu Europejskim 3, 00-844 Warszawa, zwana dalej OKE w Warszawie.


II. Inspektorem Ochrony Danych w OKE w Warszawie jest Pan Krzysztof Izydorczyk, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw drogą mailową na adres: krzysztof.izydorczyk@oke.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.


III. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać pozyskane od:


a. bezpośrednio od Pani/Pana;


b. podmiotów – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);


c. pracodawców – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).


IV. Pani/Pana dane osobowe w OKE w Warszawie mogą być przetwarzane w celu:


a. organizacji oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);


b. organizacji i przeprowadzania szkoleń kandydatów na egzaminatorów lub szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów oraz prowadzenia ewidencji egzaminatorów – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);


c. rekrutacji pracowników – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) lub ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);


d. realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika – na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) lub ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917);


e. realizacji zamówień publicznych – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).


V. Dane osobowe gromadzone przez OKE w Warszawie mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz jej statutowych działań oraz upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.


VI. OKE w Warszawie nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


VII. Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa dotyczących przechowywania i archiwizowania dokumentacji przez państwowe jednostki budżetowe. Okresy te zostały określone wraz z przyporządkowaniem ich do określonych kategorii spraw w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w OKE w Warszawie i wynoszą odpowiednio: 2, 5, 10 lub 50 lat.


VIII. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


IX. Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl