Dostawa sprzętu komputerowego: Komputery stacjonarne z monitorami, notebook, drukarka laserowa, serwer komputerowy, akcesoria sieciowe, akcesoria komputero

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – W ZAKRESIE CZĘŚCI 1

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 2, CZĘŚCI 3, CZĘŚCI 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – W ZAKRESIE CZĘŚCI 5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – W ZAKRESIE CZĘŚCI 6

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT + OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ogłoszenie nr 540226024-N-2020 z dnia 13-11-2020 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 607600-N-2020
Data: 06/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 14987640000000, ul. Plac Europejski  3, 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 570 335, e-mail efs@oke.waw.pl, faks 224 570 345.
Adres strony internetowej (url): www.oke.waw.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-11-16, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-11-18, godzina: 09:00

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY cz.2

 

Ogłoszenie nr 607600-N-2020 z dnia 2020-11-06 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie: Dostawa sprzętu komputerowego: Komputery stacjonarne z monitorami, notebook, drukarka laserowa, serwer komputerowy, akcesoria sieciowe, akcesoria komputerowe.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 14987640000000, ul. Plac Europejski  3 , 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 570 335, e-mail efs@oke.waw.pl, faks 224 570 345.
Adres strony internetowej (URL): www.oke.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):


Inna jednostka budżetowa.

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak


www.oke.waw.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie

Nie


adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:


Nie


Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:


Nie


Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego: Komputery stacjonarne z monitorami, notebook, drukarka laserowa, serwer komputerowy, akcesoria sieciowe, akcesoria komputerowe.


Numer referencyjny: WOA.260.3.2020.DS


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych


Zamówienie podzielone jest na części:

Tak


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagańa w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Część 1 • Komputer stacjonarny ( 7 szt.) • Komputer stacjonarny ( 3 szt.) • Monitor panoramiczny ( 12 szt.) Część 2 • Notebook (10 szt.) Część 3 • Rozbudowa istniejącej infrastruktury polegająca na dostawie sprzętu (1 szt.) • Rozbudowa istniejącej infrastruktury polegająca na dostawie sprzętu (1 szt.) Część 4 • Laserowe drukarki wielofunkcyjne (6 szt.) • Laserowe drukarki wielofunkcyjne (2 szt.) • Laserowe drukarki wielofunkcyjne (2 szt.) Część 5 • Akcesoria komputerowe Część 6 • Urządzenie sieciowe – switch (10 szt.) • Urządzenie sieciowe – switch (2 szt.) • Urządzenie sieciowe – switch (5 szt.) • Urządzenie sieciowe – switch (2 szt.) • Urządzenie sieciowe – switch (2 szt.)

II.5) Główny kod CPV: 30213300-8


Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
33195100-4
30213000-6
30232110-8
48822000-6
32420000-3
30237200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):


Wartość bez VAT:


Waluta:

PLN


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Nie


Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


miesiącach:    lub dniach:


lub


data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-07

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
          2020-12-07

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów


Określenie warunków:


Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Określenie warunków: a. wymagane jest aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. wykazanie się obrotem rocznym za dwa ostatnie lata obrotowe nie mniejszym niż 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) w każdym roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. b. wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50 000 zł .


Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował dostawę sprzętu komputerowego na rzecz jednego wykonawcy na kwotę min. 30 000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:


Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Tak


Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niemniej jednak, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1) dowodów, określających czy dostawy wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 3) sprawozdania finansowego albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, wykazanie się obrotem nie mniejszym niż 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) w każdym roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50 000 zł.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające w szczególności informacje: 1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. VI SIWZ; 2) o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia innego podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-2 oraz stosownymi informacjami o tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby; 3) oświadczenie innego podmiotu potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1-2 uPzp, 4) o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom – wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu na warunkach wskazanych w art. 22a uPzp, Wykonawca składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. 3. Oświadczenie o grupie kapitałowej Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia Zamawiający udostępni wraz z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postepowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie


Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie


Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie


Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie


Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu


(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  


Przewidywana minimalna liczba wykonawców


Maksymalna liczba wykonawców

 
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)


Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji (liczony w miesiącach) 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)


Tak


IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem


Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego


Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego


Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna


Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Tak


Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści umowy w następujących okolicznościach: 1) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym stawek podatku od towarów i usług.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:


Data: 2020-11-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):


Nie


Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


> POLSKI


IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:1 Nazwa:Komputery stacjonarne oraz monitory
 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagańa w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Komputer stacjonarny ( 7 szt.) • Komputer stacjonarny ( 3 szt.) • Monitor panoramiczny ( 12 szt.)


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213300-8, 33195100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):


Wartość bez VAT:


Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

 • okres w miesiącach:
 • okres w dniach:
 • data rozpoczęcia:
 • data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji (liczony w miesiącach) 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Komputery przenośne - notebook


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagańa w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Notebook (10 szt.)


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):


Wartość bez VAT:


Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

 • okres w miesiącach:
 • okres w dniach:
 • data rozpoczęcia:
 • data zakończenia:


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
okres gwarancji (liczony w miesiącach) 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Serwer komputerowy


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagańa w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Rozbudowa istniejącej infrastruktury polegająca na dostawie sprzętu (1 szt.) • Rozbudowa istniejącej infrastruktury polegająca na dostawie sprzętu (1 szt.)


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48822000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):


Wartość bez VAT:


Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

 • okres w miesiącach:
 • okres w dniach:
 • data rozpoczęcia:
 • data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji (liczony w miesiącach) 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Drukarki


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Laserowe drukarki wielofunkcyjne (6 szt.) • Laserowe drukarki wielofunkcyjne (2 szt.) • Laserowe drukarki wielofunkcyjne (2 szt.)


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):


Wartość bez VAT:


Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

 • okres w miesiącach:
 • okres w dniach:
 • data rozpoczęcia:
 • data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji (liczony w miesiącach) 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Akcesoria komputerowe


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagańa w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Akcesoria komputerowe.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30237200-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):


Wartość bez VAT:


Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

 • okres w miesiącach:
 • okres w dniach:
 • data rozpoczęcia:
 • data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji (liczony w miesiącach) 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Urządzania sieciowe


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Urządzenie sieciowe – switch (10 szt.) • Urządzenie sieciowe – switch (2 szt.) • Urządzenie sieciowe – switch (5 szt.) • Urządzenie sieciowe – switch (2 szt.) • Urządzenie sieciowe – switch (2 szt.)


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32420000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):


Wartość bez VAT:


Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

 • okres w miesiącach:
 • okres w dniach:
 • data rozpoczęcia:
 • data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji (liczony w miesiącach) 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Formularz cenowy
 4. Formularz ofertowy
 5. Zakres udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia
 6. Wzór umowy

 

 

Liczba odsłon: 958
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl