Deklaracja dostępności 2019

Deklaracja dostępności 

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej BIP http://bip.oke.waw.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2006-10-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-04-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest SEBASTIAN KRUPIŃSKI, sebastian.krupinski@oke.waw.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 457-03-20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie mieści się w czteropiętrowym budynku.
przy Placu Europejskim.
Adres: Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest na poziomie zerowym, bez schodów. Stojąc twarzą do budynku, kierujemy się do prawych drzwi, którymi wchodzimy do przestronnego głównego holu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna mieści się na trzecim piętrze. Można do niej dotrzeć windą lub schodami. Idąc prosto ok 30 m, docieramy do windy. Po wejściu do windy należy nacisnąć piąty guzik (licząc od dołu) spośród ułożonych pionowo w kolumnie. Siódmy guzik (licząc od dołu) służy powiadomieniu o awarii. Po wyjściu z windy należy od razu skręcić w lewo i po przejściu trzech kroków, skręcić w prawo. Idąc kilka metrów prosto, natrafiamy na zamknięte drzwi.  Na ścianie po lewej stronie drzwi znajduje się kwadratowy przycisk dzwonka. Po naciśnięciu przycisku powinniśmy usłyszeć sygnał informujący o otwieraniu drzwi. W czasie trwania tego sygnału należy pociągnąć za klamkę. Sekretariat znajduje się naprzeciwko wejścia. Jeżeli chcemy pójść schodami, to po pokonaniu ok. 20 metrów holu powinniśmy skręcić  w prawo, żeby trafić na klatkę schodową. Aby dotrzeć na trzecie piętro, trzeba pokonać osiem kondygnacji schodów, z których każda ma 11 stopni. Następnie należy skręcić w lewo
i wykonać dwa kroki, żeby znaleźć się przy drzwiach. Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym. Nie ma natomiast możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Pewnym utrudnieniem jest też brak miejsc parkingowych wokół budynku.

Aplikacje mobilne 

  • brak
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl