Konkurs kandydatów na członków Zespołów Krajowych ds. egzaminu zawodowego

Konkurs kandydatów na członków Zespołów Krajowych ds. egzaminu zawodowego

§ 1. Cel konkursu

Pozyskanie kandydatów na członków Zespołów Krajowych PPKZ 2019 ds. egzaminu zawodowego

§ 2. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Plac Europejski 3, 00-840 Warszawa.

§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie

  1. Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym.
  2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  3. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie skanu zgłoszenia na adres e-mail: elzbieta.poplawska@oke.waw.pl (w temacie należy wpisać Konkurs WEZ) lub pocztą tradycyjną na adres OKE w Warszawie, Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa (na kopercie należy wpisać Konkurs WEZ).

§ 4. Termin przesyłania dokumentacji

  1. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 września 2019 r.
  2. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani, otrzymają zawiadomienie na adres e-mail.

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu

  1. Kandydat spełniający kryteria oceny może zostać poproszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających wskazane w zgłoszeniu doświadczenie zawodowe i wykształcenie.
  2. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

  1. Zgłoszenie kandydata na członka Zespołu Krajowego ds. egzaminu zawodowego.
  2. Zadania członków Zespołu Krajowego ds. egzaminu zawodowego.
  3. Lista kwalifikacji i zawodów PP 2019.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl