Ogólne zasady wydawania duplikatów

Absolwent może wystąpić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu:
·         świadectwa dojrzałości,
·         odpisu świadectwa dojrzałości,
·         odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości,
·         dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
·         zaświadczenia z wynikami sprawdzianu,
·         zaświadczenia z wynikami egzaminu gimnazjalnego,
·         świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
w przypadku utraty oryginału.
 
Natomiast w przypadku utraty suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
absolwent może wystąpić do OKE w Warszawie z pisemnym wnioskiem o wydanie nowego suplementu.

 

Do OKE w Warszawie z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości może wystąpić jedynie absolwent, który przystąpił do tzw. nowej matury. Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. starej matury z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do szkoły, którą ukończyli, a w przypadku jej likwidacji lub przekształcenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
 
Aby otrzymać duplikat ww. dokumentów, należy wypełnić jeden z następujących wniosków:
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument) na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 
nr 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000
 
Wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek o wydanie duplikatu oraz potwierdzenie przelewu można dostarczyć drogą elektroniczną na adres mailowy: info@oke.waw.pl , drogą pocztową na adres: ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, bądź osobiście.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl