>" />

Konkurs na stanowiska koordynatorów zespołów autorów zadań w ramach projektu „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe" >>

Konkurs na stanowiska koordynatorów zespołów autorów zadań w ramach projektu „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe"

 
W związku z  realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2, projektu Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe” dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko głównego koordynatora oraz koordynatorów zespołów autorów zadań.
Liczba stanowisk: 5
Forma zatrudnienia: ½ etatu lub umowa zlecenia
Do zadań koordynatora zespołu autorów zadań należeć będzie w szczególności:
1. Zorganizowanie zespołów autorskich i recenzentów.
2. Przygotowanie umów cywilno-prawnych z członkami zespołów.
3. Nadzorowanie pracy zespołów.
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie standaryzacji.
5. Przygotowanie raportu ze standaryzacji.
6. Rozliczenie finansowe i merytoryczne pracy zespołów.
7. Sporządzenie sprawozdań z wykonywanych prac.
Wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Przynajmniej roczny staż pracy w oświacie lub administracji publicznej.
3. Znajomość problematyki oświatowej w Polsce.
4. Znajomość funkcjonowania administracji publicznej.
5. Umiejętność obsługi komputera (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, obsługa baz danych).
6. Dyspozycyjność.
7. Komunikatywność.
8. Umiejętność pracy pod presją czasu.
Ponadto kandydaci na stanowisko głównego koordynatora powinni wykazać się:
1. Znajomością problematyki szkolnictwa zawodowego.
2. Znajomością systemu egzaminów zewnętrznych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys i list motywacyjny.
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
6. Świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy.
Dokumenty należy przesłać lub składać do: 11 czerwca 2011 r. godz. 16.00
pod adresem:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Grzybowska 77
00-844 Warszawa
(z dopiskiem "oferta pracy OKE- ZBZ-koordynator")
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Oświadczenia, list motywacyjny oraz cv muszą być podpisane własnoręcznie.
Inne informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 457-03-28
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl