OFERTA PRACY DLA CHEMIKA

OFERTA PRACY
 
Wydział: 
Wydział Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur
Stanowisko: 
Egzaminator/Ekspert
Wymiar etatu: 
Cały etat
Główne obowiązki:
 
·przygotowywanie, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzania egzaminów maturalnych i eksternistycznych z zakresu chemii,
·przygotowywanie, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, propozycji pytań, zadań i testów oraz kryteriów ich oceniania do informatorów,
·organizowanie i koordynowanie pracy zespołów egzaminatorów,
·analizowanie wyników egzaminów maturalnych i eksternistycznych z zakresu chemii, a także formułowanie wniosków,
·prowadzenie szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;
Wykształcenie:
Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Wymagania konieczne
·doświadczenie w tworzeniu testów sprawdzających wiedzę z zakresu chemii,
·znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu chemii,
·egzaminator egzaminu maturalnego z chemii,
·nauczyciel mianowany lub dyplomowany (nie dotyczy nauczycieli akademickich),
·bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), Internetu, poczty elektronicznej;
Wymagania pożądane
·ukończone formy doskonalenia zawodowego w zakresie: tworzenia zdań egzaminacyjnych oraz pomiaru dydaktycznego,
·umiejętność organizacji pracy własnej,
·umiejętności analityczne,
·komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
            Wymagane    
            dokumenty  
      i oświadczenia
 
· życiorys i list motywacyjny,
· kwestionariusz osobowy,
· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
· oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
· oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
· kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
· kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 
Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
20-06-2012 r.
pod adresem:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Grzybowska 77
00-844 Warszawa
z dopiskiem „Oferta pracy WSEGiM”

Inne informacje: Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-22) 457 03 37.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl