OFERTA PRACY DLA FIZYKA

OFERTA PRACY

 
Wydział: 

Wydział Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur

Stanowisko: 

Egzaminator/Ekspert

Wymiar etatu: 

¼ etatu

Główne obowiązki:

 

·przygotowywanie, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzania egzaminów maturalnych i eksternistycznych z zakresu fizyki,

·przygotowywanie, w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, propozycji pytań, zadań i testów oraz kryteriów ich oceniania do informatorów,

·organizowanie i koordynowanie pracy zespołów egzaminatorów,

·analizowanie wyników egzaminów z zakresu fizyki, a także formułowanie wniosków,

·prowadzenie szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;

Wykształcenie:

Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Wymagania konieczne

·doświadczenie w tworzeniu testów sprawdzających wiedzę z zakresu fizyki,

·znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu fizyki,

·egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki,

·nauczyciel mianowany lub dyplomowany (nie dotyczy nauczycieli akademickich),

·bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), Internetu, poczty elektronicznej;

Wymagania pożądane

·ukończone formy doskonalenia zawodowego w zakresie: tworzenia zdań egzaminacyjnych oraz pomiaru dydaktycznego,

·umiejętność organizacji pracy własnej,

·umiejętności analityczne,

·komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

            Wymagane    
            dokumenty  
      i oświadczenia

 

· życiorys i list motywacyjny,

· kwestionariusz osobowy,

· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

· oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

· oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

· kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

· kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:

15-02-2013 r.

pod adresem:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Grzybowska 77
00-844 Warszawa
z dopiskiem „Oferta pracy WSEGiM”

Inne informacje: Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-22) 457 03 37.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl