Statut

Załącznik do zarządzenia nr 568

Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2017 r.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 7

 

STATUT

OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W WARSZAWIE

 

§ 1. 1. Siedzibą Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, zwanej dalej „Komisją”, jest

miasto Warszawa.

2. Zasięg terytorialny działania Komisji obejmuje województwo mazowieckie.

 

§ 2.  Do zadań Komisji należy:

1)      organizowanie i przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych, zwanych dalej „egzaminami”;

2)     przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;

3)      przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem;

4)      przygotowywanie propozycji zadań do informatorów w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;

5)      opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów;

6)      prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem egzaminów;

7)      udzielanie szkołom, placówkom, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe upoważnień do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego;

8)      przetwarzanie i analizowanie wyników egzaminów;

9)      opracowywanie i przekazywanie:

a)  dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

b)  kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych;

10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów;

11)  przygotowywanie, we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;

12)    planowanie i organizacja szkoleń oraz szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;

13)    prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym właściwością Komisji;

14)    wydawanie kandydatom na egzaminatorów i egzaminatorom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia lub uczestnictwie w szkoleniu;

15)    gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych związanych z przeprowadzaniem egzaminów;

16)    wykonywanie zadań wynikających z przepisów w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym drukowanie zaświadczeń, świadectw oraz dyplomów;

17)    inicjowanie lub organizowanie badań i analiz dotyczących wyników egzaminów;

18)    organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych, w przypadku powierzenia dyrektorowi Komisji organizacji druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;

19)    współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny Komisji  oraz dyrektorami szkół i organami prowadzącymi te szkoły w sprawach związanych z przeprowadzaniem egzaminów;

20)    współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz pozostałymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;

21)    wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

22)    zabezpieczanie dokumentacji chronionej przed nieuprawnionym ujawnieniem;

23)    inicjowanie nowych rozwiązań informatycznych w zakresie przeprowadzania egzaminów oraz prowadzenie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Komisji.

 

§ 3. 1. W skład Komisji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)      Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego;

2)      Wydział Egzaminów Zawodowych;

3)      Wydział Organizacyjno-Administracyjny;

4)      Wydział Finansowo-Księgowy;

5)      Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych.

2. Dyrektor Komisji może tworzyć i znosić samodzielne stanowiska pracy, a także zespoły i pracownie.

3. Dyrektor Komisji może tworzyć i znosić zespoły zadaniowe na czas nieokreślony albo na czas wykonania określonego zadania.

 

§ 4. 1. Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Komisji.

2. Regulamin organizacyjny wymaga zatwierdzenia przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 5. 1. Komisją kieruje dyrektor.

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1)      reprezentowanie Komisji na zewnątrz;

2)      sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Komisji;

3)      zatwierdzanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów przed przekazaniem materiałów egzaminacyjnych do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. W Komisji może być utworzone jedno stanowisko wicedyrektora.

4. Zakres zadań wicedyrektora określa regulamin organizacyjny Komisji.

5. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku nieobecności wicedyrektora – inny pracownik Komisji wyznaczony przez dyrektora.

 

§ 6. 1. Wydziałami, zespołami i pracowniami kierują ich kierownicy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.

2. W wydziale, zespole i pracowni, w których skład wchodzi co najmniej 10 pracowników, może być utworzone stanowisko zastępcy kierownika.

 

§ 7. 1. W Komisji tworzy się stanowisko głównego księgowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Główny księgowy kieruje Wydziałem Finansowo-Księgowym.

 

§ 8. 1. W Komisji zatrudnia się pracowników na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, oraz na stanowiskach administracyjno-obsługowych.

2. Na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, może być zatrudniona osoba, która posiada stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego.

3. Stanowiskami, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, są stanowiska:

1)   kierownika wydziału (zespołu, pracowni);

2)   zastępcy kierownika wydziału (zespołu, pracowni);

3)   starszego eksperta;

4)   eksperta;

5)   starszego egzaminatora;

6)   egzaminatora.

4. Postanowień ust. 3 nie stosuje się do stanowisk w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym i Wydziale Finansowo-Księgowym.

5. Dyrektor Komisji może odstąpić od wymogu posiadania kwalifikacji pedagogicznych:

1)      w przypadku osób ubiegających się o stanowiska, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2, w Wydziale Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego i Wydziale Egzaminów Zawodowych;

2)      w przypadku osób ubiegających się o stanowiska, o których mowa w ust. 3 pkt. 1–4, w Pracowni ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych.

 

§ 9. 1. Dyrektor Komisji może powołać Radę Konsultacyjną jako organ doradczy.

2. Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej wskazuje dyrektor Komisji spośród członków Rady.

3. Do zadań Rady Konsultacyjnej należy opiniowanie prac wykonywanych przez Komisję, w szczególności związanych z przygotowaniem egzaminów, oraz formułowanie wniosków na podstawie wyników przeprowadzanych egzaminów.

 

§ 10. Komisja może używać skrótu „OKE w Warszawie”.

 

© Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl