Usługa: drukowania i konfekcjonowania materiałów egzaminacyjnych objętych ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem dla szkół ponadgimnazjalnych w 2008 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2007, nr 229, poz. 1655)
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE
z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 77 00-844 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 tys. Euro, a nie przekracza kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust.8.
- na usługę: drukowania i konfekcjonowania materiałów egzaminacyjnych objętych ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem dla szkół ponadgimnazjalnych w 2008 roku.
Wielkość/zakres zamówienia: ok.121 000 kartek formatu A4 w druku kolorowym i czarno białym.
Kod CPV- 78230000 – 8.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej OKE: www.oke.waw.pl lub otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego pok. 325 w dniach poniedziałek-piątek w godz. 8.15-16.15.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
· posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
· posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
· znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
· nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 U. p.z.p.
· posiadają procedury pracy gwarantujące wykonanie zamówienia, na każdym etapie realizacji, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
- wykazu wszystkich pracowników Wykonawcy biorących bezpośredni udział w realizacji zamówienia, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
- dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usług w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością co najmniej 3 usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z załączeniem dokumentów, że usługi te zostały wykonane należycie.
-polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minim.100 000 zł.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 325.
Termin składania ofert upływa z dn. 17.03.2008 r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dn.17.03.2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój 306
Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia popisania umowy do dnia 23.04.2008 r.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert .
Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100 %.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Osobą uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Marcin Dworzański tel. 0 22 457 03 20

Załączniki:

SIWZ

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenia wykonawcy

Zestawienie zestawów i pakietów (załącznik 5 i 6)

 

Warszawa, dnia 17.03.2008r.

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Grzybowska 77
00-844 Warszawa
Tel 22 457 03 35
fax 22 457 03 45

informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę: drukowania i konfekcjonowania materiałów egzaminacyjnych objętych ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem dla szkół ponadgimnazjalnych w 2008 roku,

Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 134 810,00 zł brutto.


Zamawiający wybrał do realizacji ofertę firmy:

DjaF Jakub Furyk
ul. Kmietowicza 1/1
30-092 Kraków

Dane wybranej oferty:
Cena ofertowa brutto 73 198,78 zł
Słownie złotych – siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem 78/100.


Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle ustalonego kryterium (cena).

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl