Dostawa tonerów, wkładów drukujących i bębnów światłoczułych na potrzeby OKE w Warszawie

Zawiadomienie (ogłoszenie)o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu


Okręgowa Komisja Ezaminacyjna w Warszawie dokonała
(26 listopada 2009 r. godz 13:35) korektyw SIWZ
i w formularzu cenowym.


Zmiany w SIWZ dotyczą zmian w tabeli:
1. W pozycji 9 było Toner C-EXV 11 jest Toner Cartridge T.
2. W pozycji 10 było Toner C-EXV 18 jest Toner C-EXV 11.

Zmiany w formularzu cenowym dotyczą zmian w tabeli:

1. W pozycji 11 było Toner C-EXV 11 jest Toner Cartridge T.
2. W pozycji 12 było Toner C-EXV 18 jest Toner C-EXV 11.a

26 listopada 2009 r. godz 13:35


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2007 r., Nr 229, poz. 1655 z póżn. zm.)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 77 00-844 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 tys. Euro, a nie przekracza kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust.8.
- na dostawę tonerów, wkładów drukujących i bębnów światłoczułych na potrzeby OKE w Warszawie
Kod CPV- 30125110-5; 30125120-8; 30192113-6

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej OKE: www.oke.waw.pl lub otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego pok. 325 w dniach poniedziałek-piątek w godz. 8.15-16.15.

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia  spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia   Wykonawcy muszą dostarczyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (załącznik nr 3),
2) aktualny  odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik.
4) Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1 i  2 powinny być złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 325.
Termin składania ofert upływa z dn. 02.12.2009 r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dn.02.12.2009 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój 306
Termin realizacji zamówienia 8 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Termin związania ofertą upływa po 8 dniach od daty terminu składania ofert .
Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100 %.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Osobą uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Marcin Dworzański   tel. 0 22    457 03 20


Załączniki:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl