Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń - luty 2015 r.

Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń - luty 2015 r.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest egzaminem zawodowym, który został wdrożony do systemu egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2012/2013.

Zasady organizacji i przeprowadzania nowego egzaminu zawodowego są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 roku (Dz.U. z dnia 12 marca 2012r. poz. 262) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 roku (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2013r. poz. 520) – zmieniających rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm).

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl