Dostawa: sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych Kod CPV: 30231200-9, 30241000-0, 30217000-3, 30216110 -0, 30233231-9.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. P.z.p. ( tekst jednolity: Dz. U. z  2006 r. Nr. 164, poz 1163.)


        OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE
z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 77   00-844 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 tys. euro, a nie przekracza kwoty określonej w przepisach na podstawie art. 11 ust.8.
- na dostawę: sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych
Kod CPV: 30231200-9, 30241000-0, 30217000-3, 30216110 -0, 30233231-9.
Specyfikacja   istotnych   warunków   zamówienia   jest    dostępna   na   stronie  internetowej  OKE :
 www.oke.waw.pl
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia popisania umowy do dnia  12.12.07 r.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 p.z.p.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium:  Cena 100 %.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 325.
Termin składania ofert upływa z dn. 12.11.2007 r. o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dn. 12.11.2007 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój 306
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert .
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Osobą uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Andrzej Zwolski        tel. 0-22    457 03 50 – sprawy merytoryczne
Włodzimierz Kobus   tel. 0-22    457 03 20 – sprawy formalne

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
załącznik nr 1 – formularz ofert - zadanie nr 1
załącznik nr 1 – formularz ofert - zadanie nr 2
załącznik nr 1 – formularz ofert - zadanie nr 3
załącznik nr 2 – formularz cen - zadanie nr 1
załącznik nr 2 – formularz cen - zadanie nr 2
załącznik nr 2 – formularz cen - zadanie nr 3
załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy
załącznik nr 4 - wzór umowy

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia     z dn 09.11.2007


Powiadomienie o wyborze oferty do zadania 1 (z dn 13.11.2007)

Powiadomienie o wyborze oferty do zadania 2 (z dn 13.11.2007)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl