Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych

Numer sprawy OKE WOA-221-1/14/MD/2008


OKE WOA 221-1/14/MD/2008 Warszawa, 2008-11-24

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OKE WOA 221-1/14/MD/2008. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców
---------------------------------------------------------------------------
Lp.: 1
Nr zadania: Zadanie nr 1
Nazwa wykonawcy: Computer Group Pakt Witecki Marciniak Sp.J.
Adres Wykonawcy: ul. Indiry Ghandi 35/U.11 02-776 Warszawa

Lp.: 2
Nr zadania: Zadanie nr 2
Nazwa wykonawcy: Copier Service S.C. R.Kania D.Kania
Adres Wykonawcy: ul. Chmielna 98 00-801 Warszawa

Lp.: 3
Nr zadania: Zadanie nr 4
Nazwa wykonawcy: Apex System Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Zielna 39 00-108 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Zastosowana kryterium wyboru: Cena 100%

Wybrany wykonawca / wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-12-05.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.: 1
Nr zadania: Zadanie nr 1
Nazwa wykonawcy: Computer Group Pakt Witecki Marciniak Sp.J.
Adres Wykonawcy: ul. Indiry Gandhi 35/U.11 02-776 Warszawa
Cena oferty brutto: 217 285,33
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Lp.: 2
Nr zadania: Zadanie nr 4
Nazwa wykonawcy: Computer Group Pakt Witecki Marciniak Sp.J.
Adres Wykonawcy: ul. Indiry Gandhi 35/U.1 02-776 Warszawa
Cena oferty brutto: 5524,39

Liczba pkt. w kryterium cena: 0

Lp.: 3
Nr zadania: Zadanie nr 2
Nazwa wykonawcy: Copiers Service S.C. R.Kania D.Kania
Adres Wykonawcy: ul. Chmielna 98 00-801 Warszawa
Cena oferty brutto: 72 699,80
Liczba pkt. w kryterium cena: 0

Lp.: 4
Nr zadania: Zadanie nr 4
Nazwa wykonawcy: Apex System Sp.z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Zielna 39 00-108 Warszawa
Cena oferty brutto: 4734,82
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Lp.: 5
Nr zadania: Zadanie nr 2
Nazwa wykonawcy: Synergy Polska Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Okrężna 3 02-916 Warszawa
Cena oferty brutto: 99 125,00
Liczba pkt. w kryterium cena: 100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2008 r. Nr 171, poz. 1058) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zmienia treść Ogłoszenia zgodnie z PZP Art.12a.1 oraz treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z PZP Art.38.4 i wydłuża termin składania ofert do dnia 2008.11.20 do godziny 10.00.
Miejscowość, Warszawa 2008-11-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: OKE WOA-222-1/14/MD/2008.
Nazwa zadania: Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Grzybowska 77
00-844 Warszawa
www.oke.waw.pl
info@oke.waw.pl
pn-pt 8.15-16.15

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.oke.waw.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
w siedzibie Zamawiającego .

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych.

Wspólny Słownik Zamówień:
Zadanie 1 CPV48820000-2, 31682500-5.
Zadanie 2 CPV 30121100-4, 30121100-4, 30232110-8, 30213100-6.
Zadanie 3 CPV 30237410-6, 30236000-2, 32322000-6, 30234100-9, 30233153-8,
32000000-3, 30216130-6, 30191400-8, 39830000-9, 30124500-9.
Zadanie 4 CPV 48000000-8.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia popisania umowy do dnia 23.12.2008 r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 p.z.p.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Oferty zostaną ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena 100 %.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 325.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Cena 100%

 


X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-11-20 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Grzybowska 77
00-844 Warszawa
pokój nr 325

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-11-20, o godz. 10.10
w siedzibie zamawiającego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Grzybowska 77
00-844 Warszawa
Pokój nr 306

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-12-23

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych


SIWZ

Oświadczenie wykonawcy

Wzór umowy

Formularz cenowy - zadanie 1

Formularz cenowy - zadanie 2

Formularz cenowy - zadanie 3

Formularz cenowy - zadanie 4

Formularz ofertowy - zadanie 1

Formularz ofertowy - zadanie 2

Formularz ofertowy - zadanie 3

Formularz ofertowy - zadanie 4

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl