Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z sesji otwarcia ofert

Odpowiedź na pytanie Dostawcy

Odpowiedź na pytanie Dostawcy

 

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
Numer ogłoszenia: 474590 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie , ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4570335, faks 022 4570345.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oke.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby Zamawiającego. Zadanie 1 - Oprogramowanie komputerowe (7 poz.) Zadanie 2 - Laserowe drukarki wielofunkcyjne (4 szt.) Zadanie 3 - Rozbudowa istniejącej infrastruktury polegająca na dostawie sprzętu instalacji i integracji z funkcjonującym systemem (serwer 1szt.) Zadanie 4 - Akcesoria komputerowe (23 poz.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 48.82.20.00-6, 30.23.21.10-8, 30.23.72.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w następującym zakresie: - wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki podatku od towarów i usług

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oke.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ul. Grzybowska 77 00-844 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Grzybowska 77 00-844 Warszawa Pokój nr 325 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa oprogramowania.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. MS Office w wersji dla edukacji: OfficeProPlus SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc - 37szt.
  2. VMware Workstation 10 upgrade from version 9 for Linux and Windows - 3szt.
  3. MS Visual studio w wersji dla edukacji: VSProwMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Acdmc Qlfd - 1szt.
  4. Acronis Backup & Recovery Server 11.5 for Linux - 1szt.
  5. Moduł dodatkowy do Acronis Backup & Recovery Server 11.5 for Linux z punktu 4: Universal Restore - 1szt.
  6. Autodesk Design Academy 2014 Education New NLM - 10szt.
  7. Moduł dodatkowy do: Autodesk Design Academy 2014 Education New NLM - Autodesk Design Academy Education Subscription (1 year) - 10szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laserowe drukarki wielofunkcyjne (4 szt.).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa istniejącej infrastruktury polegająca na dostawie sprzętu instalacji i integracji z funkcjonującym systemem (serwer 1szt.).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego - akcesoria komputerowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria komputerowe: kable sieciowe, kable USB, klawiatury komputerowe, myszy komputerowe, dyski przenośne, dyski wewnętrzne, karty sieciowe, listwy sieciowe, piloty do prezentacji, pianki do czyszczenia laptopów oraz ekranów LCD, gaz sprężony, słuchawki z mikrofonem do komputera, dyski do serwera..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

SIWZ

Załączniki:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Formularz Oferty
 4. Formularz cenowy
 5. Zakres udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia
 6. Wzór umowy + załącznik
 7. Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl